Általános Szerződési Feltételek
 

PC Partner Informatikai és Számviteli Kft.  (székhelye: 2315 Szigethalom Thököly út 40. adószám: 23194182-2-13)  

áru és szolgáltatásértékesítés
 
ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI
 
TARTALOM:
I. BEVEZETŐRENDELKEZÉSEK
II. FOGALOMMEGHATÁROZÁS
III. A TELJESÍTÉS TÁRGYA
IV. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MÓDJA, AZ ÁRU ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK
VÉTELÁRA
V. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ
VI. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK
VIII. KÉSEDELMI KAMAT
IX. CSOMAGOLÓANYAG GAZDÁLKODÁS
X. TULAJDONJOGI KIKÖTÉS
XI. JÓTÁLLÁS ÉS HIBAFELELŐSSÉG
XII. KÉZBESÍTÉS
XIII. VIS MAIOR
XIV. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME
XV. ELÁLLÁS A SZERZİDÉSTŐL
XVI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
XVII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
I. BEVEZETŐRENDELKEZÉSEK
1. Az Üzleti Feltételek hatásköre
1. A jelen Üzleti Feltételek (a továbbiakban, mint „Általános Üzleti Feltételek“) összhangban
vannak a hatályos szerkesztésű Kereskedelmi Törvénykönyv 273. § -ával, és az adásvételi szerződést vagy adásvételi keretszerződést (a továbbiakban, mint „Szerződés“) köti PC Partner Informatikai és Számviteli Kft. (továbbiakban, mint PC Partner Kft.), adószám: 23194182-2-13, Bejegyezve a Pest Megyei Bíróságon, mint cégbíróságon, mint egyik fél (a továbbiakban, mint „Eladó“), valamint természetes személy, jogi személy és más egyéb jogi szubjektum, mint másik fél (a továbbiakban, mint „Vevő“) közötti szerződéses viszonyt szabályozzák.
2. A PC Partner Kft. Általános Üzleti Feltételei az Eladó és a Vevő közötti valamennyi árueladással, vagy a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéses viszony esetében érvényesek, mégpedig az Eladó és a Vevő közötti Szerződés megkötésének pillanatától, hacsak a konkrét Szerződéses megállapodásokban nem került kifejezetten másként meghatározásra.
3. Az Általános Üzleti Feltételek közelebbről meghatározzák és pontosítják az Eladó és a
Vevő (a továbbiakban, mint „Szerződő felek“) jogait és kötelességeit. A Szerződés megkötésével a Szerződő felek elfogadják, hogy kölcsönös jogviszonyukat a Kereskedelmi Törvénykönyv, valamint a jelen Általános Üzleti Feltételek szabályozzák. Valamennyi szerződéses viszony megkötésére a Magyar állam jogrendjével összhangban kerül sor. A nem szabályozott szerződéses viszonyok esetében a hatályos szerkesztésű 513/1991 Tt. sz. Kereskedelmi Törvénykönyv, valamint a hatályos szerkesztésű 40/1964 Tt. sz. Polgári Törvénykönyv, az irányadó.
4. Az Általános Üzleti Feltételek a Szerződő felek között megkötésre kerülő minden szerződés szerves részét képezik.
5. Az Általános Üzleti Feltételektől való valamennyi eltérést az adott Szerződésben írásba kell foglalni. A Szerződés rendelkezései előnyt élveznek az Általános Üzleti Feltételekkel szemben.
2. Az Általános Üzleti Feltételek érvényessége
Az Általános Üzleti Feltételek az Eladó és a Vevő között fennálló valamennyi követelés végső
rendezéséig maradnak érvényben, mégpedig a szerződéses jogviszony létrejöttekor érvényes szerkesztés szerint, hacsak nem kerül sor azok jelen cikk 3. bekezdése szerinti módosítására.
 
3. Az Általános Üzleti Feltételek módosítása
1. Az Eladó az Általános Üzleti Feltételek folyamatos módosítására jogosult. A módosításokat és kiegészítéseket, illetve a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Üzleti
Feltételeket az Eladó megfelelő módon írásban közzé teszi internetes oldalain. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok további használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.
2. Amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek vagy a Szerződés bármely rendelkezése az érvényes jogi szabályozás szerint bármilyen tekintetben érvénytelenné vagy hatályon kívülivé válna, e tény nem érinti, és nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét, hatályát sem jogi hibátlanságát.
A fentiek következtében a Vevő az Eladó felszólításának átvételét követően felesleges haladék nélkül köteles az Eladóval megállapodást kötni, amelynek tartalma az Általános Üzleti Feltételek, vagy a Szerződés érvénytelen vagy hatályon kívüli konkrét rendelkezésének helyettesítése olyan érvényes és hatályos rendelkezéssel, amely a lehető legjobban megfelel az eredeti rendelkezés értelmének és céljának.
 
II. FOGALOMMEGHATÁROZÁS
1. Adásvételi szerződés
1. Az Eladó és a Vevő között megkötésre került adásvételi Szerződés vagy adásvételi keretszerződés a hatályos szerkesztésű 513/1991 Tt. sz. Kereskedelmi Törvénykönyv 409. §- ának rendelkezése szerinti Áru eladásáról.
2. A szerződő felek akkor kötnek adásvételi keretszerződést, esetleg más Szerződéseket - beleértve a Szerződés mellékleteit is - ha a Szerződő felek az egyik oldalon az Eladó, a másik oldalon a Vevő.
3. Adásvételi Szerződés – a Vevő megrendelése szerződésjavaslat, míg maga a Szerződés
abban a pillanatban lép érvénybe, amikor a Vevő kézhez kapja a javaslatára adott kötelező érvényű visszaigazolást, ill. a megrendelés Eladó általi kötelezi érvényű visszaigazolását. E pillanattól kezdődően a Vevő és az Eladó között kölcsönös jogok és kötelességek létesülnek.
4. A Vevőt a Szerződés – megrendelés megkötésének pillanatától kötelezik a jelen Általános
Üzleti Feltételek, amelyekkel egyetért.
2. Eladó
Az a személy, aki a Szerződés megkötése és teljesítése során az üzleti vagy más vállalkozói tevékenysége keretén belül jár el. Vállalkozó, aki közvetlenül vagy más vállalkozók közvetítésével Árut szállít vagy szolgáltatást nyújt a Vevőnek. A jelen Általános Üzleti Feltételek esetében Eladónak a Pc Partner Kft. (székhelye: 2315 Szigethalom Thököly út 40.) Kft. minősül.
3. Vevő
1. A Vevő olyan jogi vagy természetes személy, aki az Eladóval – internetes üzletet is
beleértve – Szerződést kötött.
2. A Vevő olyan vállalkozó, aki az Áruval vagy szolgáltatásokkal folytatott vállalkozás céljával
Árut vásárol, vagy szolgáltatást vesz igénybe. Ez a Vevő az Általános Üzleti Feltételek reá vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos szerkesztésű Kereskedelmi Törvénykönyv szerint jár el.
4. Megrendelés
Megrendelés alatt a jelen Általános Üzleti Feltételek esetén a Vevő olyan, az Eladóval szembeni egyirányú jogi művelete értendő, amelynek célja Áru vagy szolgáltatás formájában megkapni a megrendelt teljesítést.
5. Áru és az Áru ára
1. Áru alatt az Eladó katalógusában és árajánlatában szereplő Áruk és szolgáltatások értendők.
2. Az Áru ára az "Eladó raktárából" értendő, azaz nem tartalmazza az Áru Vevő címére történő leszállításának költségeit. Az Áru ára ezen kívül nem tartalmazza az Áru esetleges csomagolásával kapcsolatosan további költségeket, amelyek külön kerülnek kiszámlázásra.
3. Az Eladó árlistáján szereplő árufajták feltüntetett árai tartalmazzák az általános forgalmi adót. Amennyiben nem kerül írásban meghatározásra más ár, vagy ha az év soránaz Eladó által kibocsátott új árlista az árat nem módosítja, ez az Áru érvényes vételára azadott napon megkötendő Szerződés esetében.
4. Az atipikus (nem hagyományos) Áru olyan Áru, amely jellegéből fakadóan nem felel meg az Eladó általában értékesesített termékeinek, és nem tekinthető standard Árunak, azonban az Eladónak lehetősége nyílik arra, hogy ezt az Árut a Vevő számára biztosítsa.
6. Csomagolás
Csomagolás alatt az Áru mozgatása során, a szállítás megkönnyítése, valamint a szállított
Áru esetleges megsérüléseit megakadályozó ingó tárgyak értendők. A jelen Általános Üzleti
Feltételek esetében csomagolás alatt elsősorban papírdobozok és kartondobozok értendők.
 
III. A TELJESÍTÉS TÁRGYA
A teljesítés tárgya az Eladó és a Vevő között megkötésre kerülő adásvételi keretszerződésben – beleértve annak valamennyi mellékletét is – vagy megrendelés (a továbbiakban, mint Szerződés) alapján kötelező érvénnyel megrendelt áru és szolgáltatás leszállítása.
 
IV. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK MÓDJA, AZ ÁRU ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK VÉTELÁRA
1. Az adásvételi szerződés megkötésének módja
1. A Szerződés a Vevő kötelező érvényű megrendelése (szerződésjavaslata), és az Eladó visszaigazolása alapján kerül megkötésre. A kötelező érvényű megrendelés – Szerződés –
Eladónak történő megküldésével a Vevő feltételek nélküli egyetértését fejezi ki a jelen
Általános Üzleti Feltételekkel.
2. Az Eladó az Árut az Eladó katalógusa vagy internetes üzlete alapján megküldött kötelező érvényű megrendelés alapján szállítja le a Vevőnek. A megrendelések telefonon, elektronikus, posta, fax, hagyományos posta útján, vagy személyesen adhatók le. Az Eladó megköveteli, hogy a megrendelés az alábbi adatokat tartalmazza:
· a Vevő cégnevét és székhelyét, amennyiben jogi személyről van szó,
· a Vevő utó- és vezetéknevét, lakcímét, amennyiben természetes személyről van szó,
· statisztikai azonosító és adószám, amennyiben a vevő általános forgalmi adó fizetésére kötelezett,
· az igényelt áru azonosító adatai (nómenklatúra név és szám, darabszám),
· szállítási helyszín,
· az átvétel és a szállítás módja,
· az Áru megrendelésére jogosult személy aláírása,
· az Árura vonatkozó esetleges egyedi igények,
· az Eladó által fontosnak tartott esetleges további adatok,
· szállítási határidő
· faxszám vagy e-mail cím azon esetekben, amikor a Vevő vagy az Eladó igényt tart a megrendelés visszaigazolására.
3. A megrendelés átvételét az Eladó jóváhagyott megrendeléssel, a Szerződés aláírásával, a megrendelés elfogadásáról szóló írásos formában igazolja vissza a megrendelésben szereplő e-mail címre.
4. A visszaigazolt megrendelések a Vevő részéről kötelező érvényűek, visszavonásukra nem nyílik mód. A Szerződéstől a Vevő kizárólag abban az esetben állhat el, ha a mási szerződı fél súlyosan megsérti a Szerződésből fakadó kötelességeit, mégpedig legkésőbb az Áru leszállítását követı 30 naptári napon belül. Elállással kapcsolatos részletek a XV. számú pont alatt.
 
2. Az Áru és a szolgáltatások vételára
1. Az Áru ára az Eladó árlistájában kerül feltüntetésre, irányadónak az Áru adóügyi bizonylaton – számlán szereplő ár tekintendő. Minden ár általános forgalmi adóval, de szállítási és csomagolási díj nélkül kerül feltüntetésre. A szállítási és csomagolási díj a számlán külön szerepel. Amennyiben nem kerül megállapításra írásban más ár, vagy amennyiben az év során nem kerül sor az ár új árlista általi módosítására, az adott napon az adásvételi szerződés megkötéséhez az áru és a szolgáltatások érvényes vételárát jelenti. Vissza nem igazolt megrendelésnél a vételár módosítása esetén a Vevő megfelelő tájékoztatást kap. A Vevő választási lehetőséget kap arra vonatkozólag, hogy egyetért-e a megváltozott vételárral, vagy visszavonja a megrendelését. Az árak visszavonásig, illetve az Eladó által összeállított új árlista kiadásáig érvényesek.
2. Az Áru ára az Eladó aktuális árlistájában kerül meghatározásra. Az Eladó a Vevő kérésre
köteles annak átadni az Áru aktuális árlistáját, továbbá betekintés lehetővé tétele céljával köteles az Eladó székhelyén és minden telephelyén megőrizni az aktuális árlistát. Az új árlista kiadásának napjával megszűnik a régi árlista érvényessége.
3. Atipikus Áru megrendelése esetén a Vevő köteles az Áru ára 100 %-ának megfelelő előleget letétbe helyezni, hacsak a Felek nem állapodnak meg másként.
5. Az aktuális árlista kiadásának napjával az Eladó meglévő árlistája érvénytelenné válik. A PC Partner Kft. fenntartja az árlista előzetes figyelmeztetés nélküli módosításának jogát.
 
3. Elektronikus vásárlás
1. A www.tubietterem.hu internetes üzletben vásárlásra a beregisztrálást követően nyílik mód. A vásárlási feltételek kizárólag a beregisztrált Vevők számára biztosítottak. A Vevő beregisztrálását a Társaság térítésmentesen végzi. A Vevő az e-shopban végzett vásárláshoz több jogosult személyt is beregisztráltathat, és ezek mindegyike önállóan végezheti a bevásárlását.
2. Az elektronikus üzletben az Áru kiválasztását könnyen áttekinthető oldalak segítik, ezeken egyértelműen kerülnek megjelenítésre a Vevő igényeinek kitöltésére szolgáló mezők. A bejelentkezést követően a Vevő széles árukínálatból válogathat.
3. A vásárlás megkezdésére a bejelentkezési párbeszéd kitöltését, és az üzleti és szállítási feltételek jóváhagyását követően nyílik mód az áru eladói árukínálatából történő kiválasztásával, valamint a megvásárolni kívánt áru darabszámának feltüntetésével. Az elektronikus megrendelés továbbításra kerül az Eladónak. Amennyiben a megrendelés elküldése sikeres volt, megjelenik a megrendelés összefoglalása. A megrendelés átvételét az Eladó jóváhagyott megrendeléssel, a Szerződés aláírásával, a megrendelés elfogadásáról szóló írásos formában igazolja vissza a megrendelésben szereplő e-mail címre.
 
4. Árengedmények nyújtása
Amennyiben a www.tubietterem.hu árengedményeket (pl. akciós árakat) feltüntető internetes oldalán nem szerepel másként, az árengedmények kizárólag az adott Áru raktárkészletének kifogyásáig tartanak.
 
V. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ
1. A szállítási határidő a Szerződés megkötésével kezdődik, valamint a raktárkészlet alakulásának függvényében az Eladó kínálatában kerül meghatározásra. A kötelező érvényű időpontot az Eladó a megrendelés – a Vevő Szerződésének átvételével együtt igazolja vissza.
2. Amennyiben a Szerződés feltételezi az utólagos pontosítást (Áru, a tipikus Áru, az Áru tulajdonságai, nyomása, hímzése, esetleg más feltételek), a szállítási határidő leghamarabb az ilyen jellegű pontosítás Eladó általi átvételével kezdődik.
3. Amennyiben a Vevő együttműködési kötelezettséget vállalt (pl. előlegfizetésre), a szállítási határidő az esetleges átvétel vagy elküldés időtartamával meghosszabbodik.
4. Az Eladó áruszállítási kötelezettsége azzal a nappal tekintendő teljesítettnek, amely napra vonatkozóan jelzi a Vevőnek, hogy az Áru kész az átvételre vagy elküldésre.
5. Az Eladó nem tartozik felelősséggel az Áru késedelmes leszállításából eredő károkért vagy más igényekért, amennyiben e késedelem oka nem az Eladónál vagy alvállalkozójánál következett be.
6. Amennyiben az Eladó szállítási késedelembe esik, és a Vevő által legalább 15 munkanapban meghatározott póthatáridőn belül sem teljesíti a kötelességeit, a Vevő jogosult a Szerződés súlyos megsértéséért elállni annak addig nem teljesített részeitől.
7. Előre egyeztetett előlegfizetés esetén a szállítási határidő az előleg Vevő számlájára írásával kezdődik.
8. A szállítási határidő az alábbi esetekben módosítható:
a) a Vevő nem fizette ki az előlegszámlát,
b) a Vevő a megadott időhatáron belül nem nyilatkozott az Árukínálat változásával kapcsolatosan.
 
VI. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
1. Az Árut az Eladó a megrendelésben szereplő helyre szállítja le a Vevő részére.
2. Az Áru átvételekor a Vevő köteles leellenőrizni a leszállított Áru teljességét és minőségét.
A leszállított áru teljességére vonatkozó, 8 munkanapnál régebbi reklamációkat (kivéve azon hibákat, amelyekre a Kereskedelmi Törvénykönyv, illetve esetenként az Áru gyártója szerinti jótállás vonatkozik) az Eladó nem veszi figyelembe.
3. Az Áru átvételekor a Vevő köteles visszaigazolni a leszállított áru specifikációját tartalmazó szállítólevelet, vagy más, a szállítmányozó által bemutatott, és az áru leszállítását igazoló okmányt. Amennyiben a szállítmányozó által leszállított Áru csomagolása sérülés jegyeit mutatja, a Vevő köteles a szállítmányozóval közösen jegyzőkönyvet felvenni a káresetről, feltüntetve benne a csomagolás sérülésének terjedelmét és jellegét. Amennyiben a káresetről nem készül jegyzőkönyv, a későbbiekben a hiányzó vagy sérült áru nem reklamálható.
4. A Vevő jól látható módon bejelöli a Szerződésben a szállítási módozatok valamelyikét (az alább feltüntetett áruszállítási módozatok kínálata az Eladó aktuális szállítási lehetőségei függvényében különbözhet):
a) személyes átvétel 2316 Tököl Csépi út 10.
b) utánvétes vagy nem utánvétes csomagküldő szolgálat (Magyar Posta, GLS....)
c) egyéb – meghatározandó a kért szállítási módozat
5. Az áru 4.a) módozatú átvétele esetén a teljesítés helye az Eladó telephelye 4.b) vagy 4.c) módozatú leszállítás esetén a teljesítés helyének és pillanatának a Vevő általi átvétel minősül.
6. Amennyiben a felek nem állapodnak meg másként, a szállítással kapcsolatos költségeket számlán szereplő külön tétel formájában a Vevő fizeti.
7. Az Eladó jogosult a Szerződés tárgyának részleges teljesítésére is, és a Vevő köteles a szerződés részleges teljesítését elfogadni, átvenni.
 
VII. FIZETÉSI FELTÉTELEK
1. A Vevő kötelezettséget vállal a leszállított Áru és szolgáltatások vételárának kifizetésére, beleértve az esetleges szállítási és csomagolási díjakat, valamint pótdíjakat és általános forgalmi adót is.
2. Az Eladó a megrendelt Áruval együtt küldi meg a Vevőnek az Áru ellenértékéről szóló számlát. A számla minden adatot tartalmaz ahhoz, hogy adóügyi bizonylatként szolgálhasson.
3. Az Eladó jogosult a Szerződés részleges teljesítését is kiszámlázni a Vevőnek, és a Vevő köteles az ilyen számát fizetési határidőn belül rendezni.
4. Bármely számla vagy annak egy része Vevő általi késedelmes fizetése esetén az Eladó
jogosult minden késedelmes nap után a tartozás összegének 0,05 %-át szerződéses késedelmi kamatként kiszámlázni a Vevőnek.
5. Bármely számla vagy annak egy része késedelmes rendezése esetén az Eladó a Vevő valamennyi késedelmes kötelezettségének teljes rendezéséig jogosult visszatartani a Vevőnek szánt további Árut. Ezen időtartam alatt az Eladó az Áru leszállítása tekintetében nem esik késedelembe.
6. A fizetés visszatartása vagy csökkentése ellenkövetelésbe való beszámítolás formájában nem megengedett, kivéve azon eseteket, amikor a szerződő felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
7. A fizetés az Eladó számláján történő jóváírás, vagy a készpénzátvétel visszaigazolásának pillanatával tekintendő teljesítettnek.
8. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelés visszaigazolásakor meghatározza a fizetési módozatot.
A szerződő felek kölcsönös megállapodása alapján az Áru utáni fizetés az alábbi módokon hajtható végre.
· készpénzfizetés: az Áru átadásakor
· készpénzfizetés (utánvéttel): a vételárat a Vevő a helyszínen fizeti munkatársunknak (gépjárművezetőnknek), vagy a szállítmányozást végző cég gépjárművezetőjének. E szolgáltatásért az Eladó aktuális árlistája szerinti díj kerül kiszámlázásra. A Vevő készpénzátvételi igazolást kap.
· banki átutalással: az összeget a számlán feltüntetett bankszámlánkra utalhatja.
· 100 % előleg ÁFÁ-val (az Eladó előlegszámlája alapján).
· x % részleges előlegfizetés (számla alapján).
· x % részleges előlegfizetés + hátralékfizetés az Áru átvételekor.
9. A felek más értelmű kölcsönös megállapodása híján, és amennyiben az Eladó a Vevőnek szállítói hitelt nyújt, a kiadott számla fizetési határideje a kiállítástól számított 14 naptári nap, és az Eladó számláján történő jóváírás napjával tekintendő teljesítettnek.
10. A Vevő a Szerződésbeli teljesítése tárgyával kapcsolatosan csak a teljes vételár Eladónak történı kifizetésével szerzi meg a tulajdonosi jogokat.
11. Amennyiben a leszállított áru ellenértéke a fizetési határidőt követő 30 napon belül sem kerül kifizetésre, az a Szerződés súlyos megsértését jelenti.
12. A leszállított Áru vételárának semmilyen része nem rendezhető a Vevő harmadik személyek, vagy az Eladó felé fennálló követeléseinek beszámításával, kivéve azon eseteket, amikor a szerződő felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
13. ÁFÁ-val együtt max. 100.000,- Ft. összeghatárig a megrendelés ellenértékét minden esetben készpénzben vagy utánvéttel szükséges rendezni, kivéve azon eseteket, amikor a szerződő felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
14. ÁFÁ-val együtt 200.000,-Ft. összeghatárt meghaladó érték esetén a Vevő a megrendelt Áru összértékének legalább 50 %-ával egyenlő összegű előleget köteles fizetni, kivéve azon eseteket, amikor a szerződı felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
 
VIII. KÉSEDELMI KAMAT
1. Amennyiben a Vevő több mint 7 munkanapos késedelembe esik a vételár kifizetésével, minden késedelmes nap után a késedelmes összeg 0,05 %-ának megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles az Eladónak fizetni. A Vevő előző mondatban említett kötelességének megszegésével kapcsolatosan az Eladó, ezen felül jogosult a Vevő felé leállítani minden áruszállítást, mégpedig egészen addig, amíg a Vevő valamennyi tartozását rendezi az Eladó felé.
2. A fenti bekezdésben ismertetett szerződéses kötbéren kívül a szerződő felek megállapodtak, hogy amennyiben a Vevő az Eladó felé bármely számla vagy annak egy része tekintetében 60 napnál tovább tartó fizetési késedelembe esik, az Eladó jogosult egyoldalúan tájékoztatni a Vevőt, hogy elveszítette a kedvezményes árlista-csoportba tartozás jogát. Ilyen esetben a Vevő köteles attól a naptól kezdődően, amikor kézhez kapja az Eladó tájékoztatását a kedvezményes árakra való jogosultságának elveszítésénél, az Eladónak az árlistában szereplő alapárakat fizetni. Az Eladó egyoldalúan ismét a kedvezményes árlista-csoportba sorolhatja a Vevőt, ha az rendezte az Eladóval szemben fennálló valamennyi tartozását.
4. Amennyiben az Eladó több mint 7 munkanapos késedelembe esik az Áru leszállításával, az Eladó minden késedelmes nap után a le nem szállított Áru vételárának 0,05 %-ának megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles a Vevőnek fizetni.
Az Eladó jogosult az Árut a teljesítési időpont előtt is leszállítani, kivéve azon eseteket, amikor a szerződő felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
5. Mindkét szerződő fél titoktartási kötelezettséget vállal valamennyi, a Szerződés teljesítése során a másik szerződő félről szerzett ténnyel kapcsolatosan, mégpedig mind a Szerződés érvényben létének teljes időtartamára, mind annak lejártát követően. A szerződő fél köteles
100.000,- Ft. összegű szerződéses kötbért fizetni a fenti kötelezettségvállalás minden bizonyítható megszegése után. E rendelkezés nem vonatkozik a pénzügyi ellenőrzésekre és hasonló kimutatásokra.
6. Amennyiben a Vevő megtagadja az előírásszerűen megrendelt szállítmány átvételét, köteles az Eladónak kifizetni a megrendelt Áru előre leegyeztetett átvételi helyre történő leszállításával, valamint az Áru Eladónak történı visszajuttatásával kapcsolatosan felmerülı költségeket. A szállítási díj összege az Eladó árlistájában feltüntetett árak alapján kerül meghatározásra. Ez a szankció nem vonatkozik azon esetekre, amikor az Eladó a Szerződésnek meg nem felelő, vagy hibás Árut szállít le. Az átadott Áru hibáival kapcsolatos reklamációját a Vevő felesleges késedelem nélkül érvényesíti az Eladónál.
 
IX. CSOMAGOLÓANYAG GAZDÁLKODÁS
1. Az Áru szállításához, mozgatásához és tárolásához az Eladó csomagolóanyagot használ, amely az előírt használat esetén megakadályozza a szállított Áru megsérülését. Amennyiben
a Vevő a megrendelésében nem ír le különleges csomagolási igényt, az Eladó az Árut a megszokott módon csomagolja, és a felhasznált csomagolóanyag megfelel az adott terméktípusnak, megrendelt mennyiségnek és szállítási módnak.
2. Az Áru szállítása, mozgatása és tárolása során mind az Árut, mind a csomagolóanyagot óvni kell a víztől, túlzott nedvességtől és más légköri hatásoktól.
 
X. TULAJDONJOGI KIKÖTÉS
Az Áru tulajdonjoga csak a megrendelt Áru teljes vételárának Eladónak történı kifizetésével -
a teljes vételár Eladó számlájára történı jóváírásának pillanatával - száll a Vevőre. A tulajdonjog kikötése nem befolyásolja a Szállítási feltételek pont szerinti kockázatok viselését.
 
XI. JÓTÁLLÁS ÉS HIBAFELELŐSSÉG
1. A jótállási idő az Áru Vevő általi átvételével kezdődik. A jótállási idő 12 hónap az Áru Vevő általi átvételétől, kivéve azon eseteket, amikor a szerződő felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
2. A hibákra nyújtott jótállás érvényesítése esetében a Szerződés megkötése pillanatában érvényes, hatályos szerkesztésű Kereskedelmi Törvénykönyv 422. §-ának kötelező érvényű rendelkezései az irányadóak.
3. A Vevő köteles felesleges késedelem nélkül írásban tájékoztatni az Eladót az Áru minden hibájáról. A nyilvánvaló hibákat a Vevő - összhangban az Eladó Reklamációs Rendjével - írásban jelzi, mégpedig legkésőbb az Áru leszállítását követő 8 munkanapon belül. A rejtett hibákat legkésőbb hat hónapon belül köteles jelezni. Mindazon áruhibákat, amelyek kárt okozhatnak, a Vevő haladéktalanul köteles az Eladóval közölni. Az áruhiba írásos közlésének tartalmaznia kell a hiba leírását, esetleg annak ismertetését, miként nyilvánul meg a hiba. A reklamáció ugyanakkor nincs halasztó hatállyal a reklamált Áru után kiállított számla fizetési határidejét tekintve. A jelen cikk szerinti kötelességek megsértéséből eredő károk létrejöttének kockázatát a Vevő viseli.
4. A reklamáció érvényesítésére az Eladó telephelyén nyílik mód. A reklamációs eljárás lebonyolítására felesleges késedelem nélkül kerül sor, legkésőbb a reklamációs igény bejelentését követő 30 naptári napon belül, kivéve azon eseteket, amikor a szerződő felek erről más értelmű megállapodást kötnek.
5. Az Eladó köteles az elismert hibákat elhárítani, mégpedig pótteljesítéssel (amennyiben az
Eladó raktárában a reklamáció lebonyolításának pillanatában rendelkezésre áll azonos Áru), jóváírással vagy más, megállapodás tárgyát képező módon, mégpedig a reklamációs igény bejelentését követő 30 naptári belül. Az Áru azon hibás részei, amelyek ki lettek cserélve, az Eladó tulajdonában maradnak. Hibafelelősség jogcímén elsősorban közvetett és utólagos károk utáni további igények érvényesítésére nem nyílik mód.
6. Amennyiben az Árun nyilvánvaló hibák jelentkeznek, a kártérítést nem akadályozza a teljesítés tárgyán esetlegesen kivitelezett nyomás vagy más olyan termékmódosítás, amely bizonyíthatóan nem hozható összefüggésbe a nyilvánvaló hiba létrejöttével.
7. Az Eladó terein kívül kimutatásra kerülő mennyiségi eltéréseket harmadik, független személynek kell tanúsítania.
8. Amennyiben a Vevő áruhibát jelez az Eladó felé, azonban az Árun semmilyen olyan valós hiba nem kerül kimutatásra, amelyért az Eladót felelősség terhelné, a Vevő megtéríti az Eladó oldalán felmerült valamennyi olyan költséget, amely jogosulatlan reklamációval kapcsolatosan támadt.
9. A jótállás érvényesítése során a Vevő,
· amennyiben megszüntethető hibáról van szó, ingyenes, előírásszerű és időbeni hibamegszüntetésre, vagy a hibás Áru, alkatrész cseréjére jogosult, kivéve azon eseteket, amikor a fenti eljárás a hiba jellegére való tekintettel nem áll arányban a fenti eljárással, illetve amennyiben ilyen eljárásra nem nyílik lehetőség, a Vevő arányos árengedményre jogosult a vételárból, vagy elállhat a Szerződéstől
· amennyiben az Áru rendes használatát akadályozó, meg nem szüntethet1 hibáról van szó, jogosult az Áru cseréjére vagy a Szerződéstől való elállásra
· amennyiben az Áru rendes használatát akadályozó, nagyobb számú terméken vagy ismételten jelentkezı, megszüntethetı hibáról van szó, jogosult az Áru cseréjére vagy a Szerződéstől való elállásra
· amennyiben más meg nem szüntethető 1 hibáról van szó, ám nem kéri az Áru cseréjét, arányos árengedményre jogosult a vételárból, vagy elállhat a Szerződéstől.
10. A jótállás nem vonatkozik az Áru sem a nem rendeltetésszerű használatból, sem a Vevő vagy harmadik személy szakszerűtlen beavatkozásából eredő hibákra, továbbá azon áruhibákra sem, amelyek esetében nem bizonyítható, hogy a létrejöttük hibás alapanyagok használatából, illetve a hibás használatból, helytelen vegyi készítmények használatából, valamint nem az Eladó okozta más okokból következik. A hibafelelősséggel és jótállással összefüggésben az Eladó nem köteles térítésmentesen elhárítani, megszüntetni a hibákat az Eladó telephelyétől vagy az Áru szerződésben meghatározott szállítási helyétől eltérő helyszíneken.
11. A részletes reklamációs eljárást az Eladó Reklamációs Rendje ismerteti.
 
XII. KÉZBESÍTÉS
1. A másik szerződő félnek címzett üzenetek, ill. bármilyen más anyagok kézbesítéséhez
(írott anyagok megküldéséhez) a másik szerződő fél utolsó ismert címe használatos.
Amennyiben kétségek merülnek fel a helyes címmel kapcsolatban, utolsó ismert címként az
a cím használatos, amelyről feladva érkeznek a másik fél küldeményei, illetve a Szerződésben feltüntetett cím.
2. A szerződő felek kötelesek minden székhely, vagy tartós lakhely címváltozásról értesíteni a másik felet. Amennyiben a küldemény a címzett (Vevő vagy Eladó) utolsó ismert címére került megküldésre, és a címzett (Vevő vagy Eladó) a megőrzési idő alatt nem veszi azt át, az megküldött írásos anyag a postai megőrzés utolsó napjával kikézbesítettnek tekintendő még akkor is, ha a címzettnek (Vevő vagy Eladó) az írásos küldemény elhelyezéséről nem volt tudomása. Ugyanígy kikézbesítettnek tekintendő a küldemény, ha a címzett (Vevő vagy
Eladó) megtagadja annak átvételét. Kikézbesítés napjaként az átvétel elutasítása napja tekintendő.
3. Az e-mailek akkor tekinthetık kikézbesítetteknek, ha a másik fél visszaigazolja azok átvételét, az átvételre utaló automatikus válasz önmagában ehhez nem elegendő. Az e-mail átvételét önálló e-mailben megküldött, kifejezett visszaigazolásnak kell igazolnia, amelyben a másik szerződő fél feltünteti az e-mail tárgyát és az átvétel dátumát.
Valamennyi olyan üzenet, kommunikációs esemény, amelyre a másik fél reagál, kikézbesítettnek tekintendő.
5. A Szerződés szempontjából a kikézbesítés joghatályos időpontjának az alábbiak tekinthetők:
· legkésőbb a küldemény illetékes postahivatalban való elhelyezésének harmadik napja, amennyiben a kézbesítést postaszolgáltatás üzemeltetéséről szóló engedély birtokosa végzi, mégpedig akkor is, ha a címzettnek az írásos küldemény elhelyezéséről nem volt tudomása,
· személyes kézbesítés esetén az írásos küldemény átvételének vagy az átvétel elutasításának időpontja.
6. Mindkét szerződő fél kötelezettséget vállal arra vonatkozólag, hogy a másik szerződő felet haladéktalanul tájékoztatja a felelős munkatársa személyében, illetve a kölcsönös információszolgáltatás szempontjából fontos más adatok bekövetkezett esetleges változásokról.
 
XIII. VIS MAIOR
1. Mindkét szerződő fél jogosult a Szerződésből eredő kötelességei teljesítését leállítani arra
az időtartamra, amíg fennállnak a felelősséget kizáró körülmények (a továbbiakban, mint “vis

A kiválasztott termék bekerült a kosárba

Üdvözlünk, !

Offline mód
Kapcsolat ellenőrzése...
Kérem, várjon!